طراحی نقشه اطفاء هیدرولیکی

طراحی نقشه اطفاء هیدرولیکی

طراحی نقشه اطفاء هیدرولیکی

تامین دبی و فشار لازم آب جهت اطفاء حریق و خنک‌کاری قسمت‌های مختلف، لازمه اصلی شبکه اطفاء حریق هر نیروگاهی است. از طرفی تامین دبی آب با فشار مناسب، مستلزم طراحی و تحلیل درست شبکه آتش‌نشانی و انتخاب خطوط لوله و پمپ‌ها با سایز و جنس مناسب می‌باشد.

این مطالعه با هدف بررسی شبکه اطفاء حریق در یک نیروگاه با رویکرد اثرات زیست محیطی ناشی از حریق انجام شده است.در این پژوهش نیاز آبی آتشنشانی برای بخش های مختلف نیروگاه مورد مطالعه طبق استاندارد NFPA برآورد گردیده و مدل سازی شبکه موجود آتش نشانی با توجه به نقشه های عمومی پایپینگ و ایزومتریک و رقوم ارتفاعی سایت در نرم افزار WATERGEMS انجام شد.

در مرحله بعد، توانایی سیستم جهت تامین دبی و فشار لازم با سناریوهای مختلف تحلیل شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شبکه فوق و ایستگاه پمپاژ مربوطه جهت اطفاء حریق در اندازه کوچک و متوسط که وقوع آنها در نیروگاه ها محتمل تر می باشد مناسب بوده و قادر به تامین دبی آب لازم با رعایت حداقل فشارهای استاندارد می باشد.لیکن در شرایط خاص و با وقوع حریق های گسترده و بزرگ مثل وقوع حریق در تمام مخازن سوخت، فشار لازم جهت اطفاء حریق و پاشش آب و فوم تامین نمی گردد.

خسارات جبران ناپذیر حریق های صنعتی، لزوم تشخیص نقاط حساس در صنایع و تعیین کمبود ها و نواقص سیستم های کنترلی را دو چندان می کند. با توجه به اینکه در صورت بروز حریق های بزرگ، عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب، هوا و خاک در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی اجتناب ناپذیر می گردد، لذا تعیین کفایت سیستم های کنترلی موجود، جهت مدیریت نظام مند محیط زیست و پیش گیری از خسارات ناشی از حریق ضروری به نظر می رسد.