سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق:

سیستم اعلام حریق این روزها دیگر تبدیل به یک ضرورت در همه ساختمان ها و صنایع شده است. بنابر نوع ساختمان و مشخصات آن از دو نوع متعارف و آدرس پذیر این سیستم استفاده می شود.

دستورالعمل طراحی نقشه های اعلام حريق بر اساس استاندارد BS5839 :

1. براساس استاندارد BS 5839 (قسمت اول) حداكثر سطح تحت كنترل در شرايط نرمال برای هر دتكتور حرارتی 50M2 (شعاع 5.3 m) و برای دتكتور دودی اين سطح 100M2 (شعاع 7.5m) باشد كه بايد رعايت گردد.
2. از نظر مداری محل MCP در ابتدای هر زون و قبل از دتكتورهاست.
3. در انتهاي هر زون يك المان با مقاومت ته خط (E.L.R) مطابق با مشخصات تابلو كنترل مركزی نصب گردد.
4. در پاركينگ از دتكتور HR استفاده شود.
5. در انباريها از دتكتور دود استفاده شود.
6. دتكتورهای انباری و پاركينگ روی يك زون قرار می گيرد و يا از طريق LED تفكيك می شوند.
7. اگر جلو انباريها راهرو وجود داشته باشد می توان دتكتورها را در راهرو قرارداد .
8. موتورخانه هم به دتكتور دود و هم به دتكتور حرارت نياز دارد می توان به جای آنها از دتكتور تركيبی استفاده كرد.
9. برای موتورخانه های بزرگ زون مستقل لازم است.
10. در كنار راههای خروج از پاركينگ ولابی از جمله در كنار رمپ پاركينگ نصب MCP ضروری است.
11. هر طبقه از ساختمان روی يك زون مستقل قرار می گيرد مگر اينكه مساحت طبقه بيش از 2000 مترمربع يا تعداد دتكتور ها بيشتر از 20 عدد (در نوع متعارف) باشد.
12. در پاگرد طبقات (فضای مشترك در ورودی آپارتمانها) در هر طبقه نياز به دتكتور دودی می باشد (تعداد دتكتور وابسته به ابعاد هال است) اين دتكتورها روی زون طبقه قرار می گيرند.
13. در پاگرد طبقات و لابی نصب MCP نيز ضروری است که شستی راه پله روی زون راه پله قرار می گيرد.
14. در صورتی كه هر طبقه فقط داراي يك واحد آپارتمان باشد رسم LED اجباری نيست ولی اگر بيش از يك آپارتمان در هر طبقه باشد نصب يك LED جلوی درب ورودی هر آپارتمان به منظور تفكيك هر واحد ضروری است.
15. در آشپزخانه از دتكتور HF استفاده شود.
16. آشپزخانه دوم نياز به دتكتور جداگانه دارد (از نوع HF).
17. در هال (سالن) هر آپارتمان نصب دتكتور دود ضروري است.
18. فضای نشيمن جدا نياز به دتكتور جداگانه دارد (از نوع دودی).
19. داخل هر اتاق خواب نصب يك دتكتور دود الزامی است و لازم است آژير را در فضای مشترك بين آنها نصب نمود. 
20. نصب يك آژير اضافه داخل خوابهای دارای حمام اختصاصیا ، الزامی می باشد.
21. در هر طبقه يك كليد MCP مجاور راه پله نصب گردد(پيشنهاد ميشود شستی راه پله به فضاي مجاور آن در قسمت مشاعات به جهت کم شدن آلارمهای ناخواسته منتقل شود).
22. شستی و دتکتور راه پله زيرزمين بر روی زون زير زمين در نظر گرفته شود. در صورتی که چند زير زمين وجود داشته باشد شستی و دتکتور هر قسمت روی زون آن قسمت قرار ميگيرد .
23. در سقف دستگاه پله (سقف خرپشته) نصب يك دتكتور دود ضروری است اين دتكتور روی زون آسانسور قرار می گيرد.
24. در موتورخانه آسانسور نصب دتكتور دودی و حرارتی ضروری است.
25. دتكتور سقف خرپشته و موتورخانه آسانسور داراي يك زون مستقل می باشند.
26. تابلو F.A.C.P می تواند داخل اتاق نگهبانی قرار گيرد ولی بايد در معرض ديد و قابل دسترس باشد.
27. در نزديكی تابلو F.A.C.P نصب آژير الزامی است.
28. در نقشه تك خطی اعلام حريق، تغذيه 220VAC و تلفن كننده خودكار نشان داده شود.
29. جلو درب ورودی ساختمان در فضای مشرف به كوچه اصلی يا خيابان يك آژير Out door و يك چراغ چشمك زن (Strobe light) نصب و به خط آژير جنرال روی F.A.C.P متصل شود.