منحني مشخصه بوستر پمپ هاي آتشنشاني

 منحني مشخصه بوستر پمپ هاي آتشنشاني

 منحني مشخصه بوستر پمپ هاي آتشنشاني

 منحني مشخصه بوستر پمپ هاي آتشنشاني به صورت زير تعريف مي شود:

الف) هد شات اف .
براي تمامي انواع بوستر پمپ، هد نقطه شات اف نبايد از ???درصد هد نقطه کاري تجاوز نمايد.

ب) دبي و فشار نقطه کاري.
منحني مشخصه بوستر پمپ بايد از محل تلاقي دبي و فشار نقطه کاري و يا بالاتر از اين نقطه عبور نمايد. به عبارت ديگر در بوستر پمپ هاي آتشنشاني تلرانس منفي براي بوستر پمپ مجاز نمي باشد.

پ) بار اضافي.
منحني عملکرد بوستر پمپ بايد به گونه اي باشد که در دبي هاي بيش از ???درصد نقطه کاري، هد بوستر پمپ بيش از ??درصد افت نکند.


ث) تأثير طراحي پروانه روي منحني عملکرد بوستر پمپ هاي آتشنشاني.
پروانه بوستر پمپ ها بر اساس نوع کاربردشان براي هدهاي پايين، متوسط و بالا طراحي مي شوند. در شکل هاي زير تأثير طراحي پروانه بر مشخصه هاي فشار و دبي نشان داده شده است.


ج) ساير خصوصيات بوستر پمپ هاي آتشنشاني
- تمام اندازه گيريها و محاسبات بايد براي آب تميز با دماي ??درجه سانتيگراد انجام شود.

- براي حالتي که دبي به ???درصد نقطه کاري مي رسد، توان مورد نياز موتور مي بايست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامي محرکه بر اساس اين حالت انتخاب گردد.

- براي اطمينان از عملکرد بوستر پمپ ها در شرايط خواسته شده، سازنده مي بايست هر بوستر پمپ را جداگانه با آب تست نمايد و گواهينامه هاي تست را ارائه نمايد. در گواهينامه تست مي بايست منحني عملکرد، توان جذبي موتور و منحني بازده نشان داده شود.

- در مواقعي که بوستر پمپ مي بايست مکش منفي انجام دهد نبايد از بوستر پمپ هاي سانتريفوژ استفاده نمود.

- هر بوستر پمپ مي بايستي پلاک جداگانه اي داشته باشد. در پلاک بوستر پمپ مي بايست فشار کاري، دبي نقطه کاري، سرعت چرخش و فاکتورهاي عملکرد موتور ذکر گردد.

- هر بوستر پمپ مي بايستي داراي فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.

- پوسته هر بوستر پمپ مي بايستي داراي شير فشار شکن باشد.

- کوپلينگ موتور بوستر پمپ و ساير اجزا دوراني بوستر پمپ مي بايستي مجهز به محافظ (گارد) باشد.NFPA 20 چهار گونه هستند:

بوستر پمپ هاي سانتريفوژ تک طبقه افقي Horizontal End Suction Centrifugal Pump
بوستر پمپ هاي عمودي خطي Vertical In-Line Pump
بوستر پمپ هاي اسپليت کيس يا همان بوستر پمپ هاي دو مکشه Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump
بوستر پمپ هاي عمودي توربينيVertical Turbine Pump

هر کدام از بوستر پمپ هاي فوق به گونه هاي مختلفي تقسيم مي شوند. مثلاً بوستر پمپ هاي عمودي خطي به انواع کوپلينگي صلب و کوپلينگي انعطاف پذير تقسيم مي شوند و همينطور بقيه موارد که مي توان به استاندارد NFPA 20 مراجعه نمود.gpm 1000 در فشار psi 60 باشد و تقاضاي مورد نياز (شيلنگ آتش نشاني) gpm 500 باشد، آنگاه تامين دست کم gpm 1500 نرخ جريان در فشار psi 60 از مجموعه اي از بوستر پمپ آتش نشاني و آب عمومي يا مخزن اختصاصي انتظار مي رود. اما در واقع درباره اندازه يک بوستر پمپ آتشنشاني يک پاسخ اساسي که براي همه موارد مناسب باشد، وجود ندارد. بعضي از بيمه گذاران و مراجع داراي قدرت اجرايي ترجيح مي دهند که نرخ تقاضاي بيشترين جريان از نقطه کارکرد نامي بوستر پمپ (???درصد جريان و فشار) تجاوز نکند، اما ديگران مقداري بين نقطه نامي و نقطه بيشينه جريان را مي پذيرند که البته به ندرت نقطه بيشينه جريان پذيرفته مي شود.

همچنين نصب يک بوستر پمپ اضافي در واحدهاي خيلي بزرگ کار متداولي است زيرا حتي اگر يکي از بوستر پمپ ها دچار مشکل شود يا براي تعمير خارج از سرويس باشد، در زمينه تامين آب کافي مشکلي وجود نخواهد داشت. اگرچه بوستر پمپ آتش نشاني الکتريکي، مطمئن است ولي به شدت به در دسترس بودن منبع تغذيه الکتريکي قابل اعتماد وابسته است. بوستر پمپ هاي آتش نشاني ديزل نيز قابل اطمينان هستند اما آنها نيز به منبع تغذيه خاص خودشان (سوخت ديزل) نيازمندند. روش متداول و مطمئن براي واحدهاي بزرگ، استفاده همزمان از يک بوستر پمپ الکتريکي و يک بوستر پمپ ديزل آتش نشاني است.NFPA استانداردهايي هم براي متريال و هم براي منحني هاي عملکرد اين بوستر پمپ ها وضع کرده است. يک بوستر پمپ آتشنشاني بايد مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر مي رسد خصوصيات و منحني عملکرد بوستر پمپ هاي آتشنشاني متفاوت از نمونه هاي ديگر مي باشد. به عبارت ديگر بوستر پمپ هاي ديگر صنايع با توجه به ماکزيمم بازده و مسائل اقتصادي انتخاب مي شوند اما در بوستر پمپ هاي آتشنشاني اين موضوع از اهميت اول برخوردار نيست. بوستر پمپ هاي آتشنشاني براي عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحي مي شوند. ماکزيمم ايمني و معيارهاي فشار خروجي کل از اهميت بالايي در اين بوستر پمپ ها برخوردار است.FM چيست؟

FM  واحد فني مستقل شرکت Factory Mutual Insurance است که تأييديه عملکرد براي سيستم ها و تجهيزات با ريسک بالا صادر مي کند.

در بوستر پمپ هاي آتشنشاني، تأييديه FM جزو الزامات و نيازمندي هاي NFPA مي باشد. معمولاً وجود تأييديه FM نشاندهنده آن است که محصول نسبت به محصولات مشابه از کيفيت خيلي بالاتري برخوردار است.

 

جزييات ساختار بوستر پمپ هاي آتشنشاني مطابق با استاندارد NFPA 20NFPA 20چيست؟

NFPA 20 استانداردي در رابطه با بوستر پمپ هاي آتشنشاني مي باشد. اين استاندارد قوانيني جهت نصب و عملکرد بوستر پمپها، موتورهاي محرکه، کنترلرها و اجزاي کمکي آنها دارد.NFPA چيست؟

NFPA انجمن ملي آتشنشاني امريکا American National Fire Protection Association مي باشد. NFPA  استانداردها و اسنادي را جهت ايمني در مقابل آتش وضع و منتشر مي کند. در مقايسه با ساير سازمانهاي مشابه، NFPA و استانداردهايش ارجحيت دارند و تمام سازمانهاي مشابه نيز به استانداردهاي آن احترام مي گذارند و به عنوان يک مرجع مي شناسند. اغلب سازندگان بوستر پمپ هاي آتشنشاني به دو دليل زير سعي مي کنند از استانداردهاي NFPA تبعيت نمايند:

 

الف) استاندارد NFPA قابل احترام ترين و سختگيرانه ترين استاندارد جهان در اين زمينه مي باشد.

ب) از آنجا که ساير سازندگان تجهيزات مانند توليدکنندگان آبپاش هاي اتوماتيک، کابين هاي آتش و سيستم هاي خاموش کننده از اين استاندارد تبعيت مي کنند، در صورت ساخت بوستر پمپ ها مطابق با اين استاندارد هيچگونه عدم انطباقي در کارکرد تجهيزات بوجود نمي آيد.