ديزل موتور

ديزل موتور

ديزل موتور

ديزل موتور بايد داراي دستگاه خاموش کننده افزايش سرعت Over speed shut-down device باشد که وقتي سرعت ??درصد افزايش مي يابد ديزل خاموش گردد.

- موتور مي بايست مجهز به سرعت سنج Tachometer باشد.

- موتور مي بايست داري گيج فشار روغن باشد.

- موتور مي بايست داراي نشانگر دما باشد.

- تمام نشانگر هاي کنترلي موتور مي بايستي به طور مناسبي به تابلو کنترل متصل گردند.

- هر ديزل موتور مي بايستي مجهز به دو باتري ذخيره باشد.

- هر باتري مي بايستي دو برابر ظرفيت براي نگه داشتن سرعت ميل لنگ که توسط سازنده توصيه شده است، دارا باشد.

- هر دو باتري مي بايستي داراي کنتاکتورهاي دستي کنترلي باشند تا وارد مدار گردند.


تجهيزات جانبي
- شيرآلات مکش و رانش مي بايستي از نوع دروازه اي OS&Y باشند.

- درمواقعي که بين قطر فلنج مکش و لوله مکش اختلاف سايز وجود دارد، يک تبديل خارج از مرکز مي بايست استفاده شود.

- درمواقعي که بين قطر فلنج رانش و لوله رانش اختلاف سايز وجود دارد، يک تبديل مرکزي مي بايست استفاده شود.

بوستر پمپ هاي آتشنشاني مي بايستي داراي، شير فشار شکن پوسته Casing relief valve، شير تخليه هوا در خروجي (براي بوستر پمپ هاي دو مکشه اسپليت کيس) و فشار سنج باشند.


 بوستر پمپ هاي جاکي Jockey Pumps
- بوستر پمپ هاي جاکي براي ثابت نگه داشتن فشار در تمام زمانها در سيستم آتشنشاني استفاده مي شود.

- جاکي بوستر پمپ بايد فشار خروجي کافي داشته باشد تا فشار مورد نظر سيستم محافظتي آتشنشاني تأمين گردد.

- بوستر پمپ هاي جاکي همچنين از ايجاد ضربه قوچ وقتي بوستر پمپ اصلي وارد مدار مي شود جلوگيري مي کند.

سيستم کنترلي بوستر پمپ هاي آتشنشاني با محرکه الکتريکي

 

 الف) خصوصيات
- پانل مي بايستي به طور ويژه براي کارکرد بوستر پمپ هاي آتشنشاني با محرکه الکتريکي ساخته شوند.

- تمام سيستم کنترلي بايد قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سيم کشي و تست گردند.

- طراحي سيستم کنترلي مي بايست بسيار قابل اطمينان باشد.

- مفهوم هر لامپ و يا دکمه و مانند آن روي پانل مي بايستي به گونه اي نوشته شود که امکان پاک کردن و يا از بين بردن آن نباشد.

 

 ب) پوشش Enclosure
- پانل مي بايستي به طور مطئمني در برابر قطرات آب محافظت شود (حداقل مطابق توصيه هاي NEMA و IEC). وقتي که تجهيزات در محيط هاي بيرون و يا ويژه اي نصب مي گردند، درجه حفاظت تابلو مي بايستي مناسب باشد.

- پانل مي بايستي کاملاً روي زمين مستقر شود.

- پانل هاي نوع ايستاده On stood يا ديواري مي بايستي مجهز به تمام تجهيزات لازم جهت نصب باشند.

- پانل مي بايستي به طور مطمئني قفل شود.


پ) راه اندازي و کنترل
- راه اندازي و کنترل مي بايستي بصورت دستي يا اتوماتيک باشد.

- کنترلر اتوماتيک بايد خود عمل کننده Self-acting براي راه اندازي و محافظت الکتروموتور باشد.

- وقتي سويچ فشار استفاده مي شود، بايد سويچي استفاده شود که مستقل از تنظيمات بالا و پايين کاليبر در مدار کنترل باشد.

- براي تمام بوستر پمپ ها و همچنين بوستر پمپ جاکي، هر کنترلر بايد سويچ فشار جداگانه مخصوص خودش را داشته باشد.

- براي حالت غير اتوماتيک، سوئيچ عملکرد دستي روي کنترل پانل بايد به گونه اي باشدکه موتور به صورت دستي روشن شود و عملکرد سوئيچ دستي تأثيري بر سوئيچ فشاري نداشته باشد. سيستم بايد به گونه اي باشد تا موقع خاموش کردن دستي، سيستم در حالت کار باقي بماند.

ت) تجهيزات سيگنال و آلارم
- يک نشانگر قابل رويت بايد دسترسي توان در تمام فازها را نمايش دهد.

- نقص فاز يا برگشت فاز Phase reversal در ترمينال کنتاکتورهاي موتور بايد مونيتور شود. تمام فازها مي بايستي مونيتور شوند.

- کنترلر بايد مجهز به مدارات عملکرد زير باشد:

 

الف) کارکرد موتور و بوستر پمپ
ب) دو فاز شدن جريان
پ) برگشت فاز
ت) کنترلر به منبع جايگزين Alternative source متصل شده است.


سيستم کنترلي بوستر پمپ هاي آتشنشاني با محرکه ديزلي
 

الف) خصوصيات
- کنترلرها مي بايست به طور ويژه براي کارکرد بوستر پمپ آتشنشاني با محرکه ديزلي ساخته شوند.

- تمام سيستم کنترلي بايد قبل از ارسال از کارخانه توسط سازنده، مونتاژ، سيم کشي و تست گردند.

- تمام کنترلرها بايد داراي علامت Diesel Engine Fire Pump Controller باشند و نام سازنده دستگاه در محل مناسبي درج گرديده باشد.

 

ب) پوشش
- کنترلر مي بايست تا جايي که عملاً امکان دارد نزديک ديزل موتور باشد و در کنار آن نصب گردد.

- کنترلر بايد در محلي نصب گردد و يا به طريقي محافظت گردد که امکان خرابي ناشي از پاشش آب از بوستر پمپ ها و يا اتصالات نباشد.

- پوشش بايد مطابق استاندارد NFPA 70 باشد.


پ) راه اندازي و کنترل
- راه اندازي و کنترل مي بايستي به صورت اتوماتيک و يا غير اتوماتيک باشد.

- منبع تغذيه اوليه کنترلر نبايد برق ac باشد.

- وقتي سيستم کنترل فشار آب استفاده مي شود، مدار کنترل بايد سوئيچ فشاري داشته باشد که مستقل از تنظيمات بالا و پايين کاليبراسيون باشد.

 

ت) تجهيزات سيگنال و آلارم
- براي حالات زير مي بايست نشانگرها و آلارمهاي جداگانه اي وجود داشته باشد:


از کار افتادن استارت اتوماتيک موتور
خاموش شدن موتور به خاطر سرعت غير مجاز Over speed
خرابي باتري.
از کار افتادن شارژر باتري.
فشار بسيار پايين روغن در سيستم روانکاري
دماي سيستم خنک کاري

ث) اتصالات و سيم کشي
- اجزاي سيم کشي کنترلر بايد به صورتي باشد که براي کارکرد دائم مناسب باشد.NEMA MG-1 باشند.

- تمام الکتروموتورها مي بايست مناسب جهت کارکرد دائم باشند.

- موتورها نبايد سرويس فاکتور کمتر از ????داشته باشند.

- در مواقعي که امکان پاشش آب وجود داشته باشد، الکتروموتورها مي بايست از نوع TEFC باشند.

- در مواقعي که عدم قطعيت در تأمين برق وجود دارد، مي بايست منبع قدرت يدکي تأمين شود.

- وقتي ژنراتور براي تأمين برق الکتروبوستر پمپ استفاده مي شود، منبع انرژي مي بايست الزامات استاندارد NFPA 110 را داشته باشد.NFPA