اساس بوستر پمپ هاي آتشنشاني

اساس بوستر پمپ هاي آتشنشاني

اساس بوستر پمپ هاي آتشنشاني

اساس بوستر پمپ هاي آتشنشاني
برخي از اصول بنيادين  بوستر پمپ هاي آتش نشاني عبارتند از:

انتظار مي رود که اين بوستر پمپ ها فشاري معادل ???-??? درصد نامي خود را (در شرايط نرخ جريان صفر) ايجاد کنند.
نقطه نامي بوستر پمپ، فشار و جريان معادل ??? درصد فشار و جريان نامي را ايجاد مي کند.
بيشترين نرخ جريان مورد انتظار از يک بوستر پمپ آتش نشاني، نرخ جرياني معادل ??? درصد نرخ جريان نامي در فشاري معادل ?? درصد فشار نامي است.
ويژگي هاي اين سه مولفه، به تعريف منحني مشخصه بوستر پمپ براي يک بوستر پمپ آتش نشاني خاص کمک مي کنند. 

اندازه مناسب يک بوستر پمپ آتشنشاني چقدر است؟

پاسخ هاي فراواني براي اين پرسش وجود دارد ولي بيشتر متخصصان معتقدند که يک بوستر پمپ آتشنشاني بايد به اندازه اي بزرگ باشد که بتواند آب کافي (جريان و فشار) براي بيشترين جريان مورد انتظار از هر اسپرينکلر منفرد يا يک سيستم سيلابي همچنين يک مقدار اضافه (شيلينگ آتشنشاني) براي نيازهاي اطفاء حريق، را تامين کند. 

متريال بوستر پمپ هاي آتشنشاني از چه نوع است؟
 پوسته بوستر پمپ ، با توجه به فشار کاري بوستر پمپ، پوسته بوستر پمپ ممکن است تحمل کند از نوع  چدن خاکسري  GG 25، GGG 40، چدن نشکن، برنز و يا استنلس استيل ريخته گري شده است

پروانه
بر طبق استاندارد NFPA 20 و UL 448-FM 1311، پروانه بوستر پمپ هاي آتشنشاني يا بايد برنز باشند و يا استنلس استيل. پروانه چدني هرگز نبايد در بوستر پمپ هاي آتشنشاني استفاده گردند.

محور
محور بوستر پمپ بايد استنلس استيل باشد. بعلاوه استانداردهاي FM 1311 و UL 448 قوانين واضحي جهت طراحي محور بوستر پمپ هاي آتشنشاني عنوان کرده اند.

آب بندي
نوار گرافيتي نوع بدون آزبست

ياتاقانها
بلبرينگ هاي روانکاري شده با گريس. بلبرينگ ها بايد به حد کافي استحکام داشته باشند تا حداقل ????ساعت در ماکزيمم بار دوام آورند.

منحني عملکرد بوستر پمپ هاي آتشنشاني:
بر طبق استاندارد

موتورهاي الکتريکي
الکتروموتورها مي بايست بر طبق استاندارد باشند

 ديزل موتورها
- موتورهاي ديزلي استفاده شده در بوستر پمپ هاي آتشنشاني، مي بايست قابل اطمينان، با کيفيت بالا و براي سيستم هاي آتشنشاني طراحي شده باشد.

- در حالتي که موتور ديزل انتخاب شده است، مي بايست دماي محيط و ارتفاع از سطح دريا مورد توجه قرار گيرد.

- بوستر پمپ و ديزل موتور مي بايست توسط کوپلينگ هاي انعطاف پذير کوپله شوند.

- ديزل موتورها مي بايست مجهز به گاورنر باشند و قابليت تنظيم سرعت ديزل بين ??درصد شات اف و ماکزيمم بار کاري بوستر پمپ را داشته باشد.